Huisregels

Absentie, te laat komen

 • Bij onverwachte absentie: vóór 08.15 uur absentiemelding doen via het ouderportaal. Bij ziekte is één keer absent melden voldoende, ook voor  meerdere dagen.
 • Ziek onder schooltijd: afmelden bij de onderwijsassistent. Leerlingen gaan nooit zonder afmelden naar huis.
 • Weer naar school: ouders doen een presentiemelding via de website. 
 • Absentie van tevoren bekend? Afwezigheid vanwege bezoek aan dokter, orthodontist, tandarts, scholenbezoek e.d. vooraf melden via het absentieformulier in het ouderportaal. Voor bijzonder verlof vooraf toestemming vragen via verlof@jfc.nl.

Ook van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, verwachten we dat de ouders op de hoogte zijn van de reden voor absentie.

Absenties, anders dan hierboven genoemd, zijn niet geoorloofd en als een leerling wordt opgeroepen vanwege niet correct afmelden, kan er een sanctie volgen.

Via een geautomatiseerd systeem houden wij bij welke leerlingen afwezig zijn of te laat komen. Als leerlingen ongeoorloofd verzuimen, neemt de school maatrege­len. We gaan regelmatig met steekproeven na of leerlingen die afwezig zijn, spijbelen. Dit doen we door telefonisch contact met de ouders. Bij frequent spijbelen of te laat komen schakelen we de leerplichtambtenaar in.

Verwijdering uit de les

Leerlingen melden zich onmiddellijk bij de onderwijsassistent.

Sluiting deuren

Om 08.12 uur sluiten de deuren. Wie te laat komt, meldt zich eerst bij de con­ciërge.

Veiligheidsvoorzieningen

Leerlingen mogen deze niet zonder noodzaak in werking stellen.

Fietsenstalling

 • Fietsen kunnen bij de school worden gestald op de daarvoor bestem­de plaatsen. Zet ze steeds op slot.
 • Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal, be­schadiging etc. van bij de school geplaatste fietsen of bromfietsen.
 • Verblijf in fietsen- of bromfietsstalling anders dan voor het brengen en halen van fietsen/bromfietsen is niet toegestaan.
 • Bromfietsen rijden het schoolterrein uitsluitend via het Fontanuslaantje op en af.
 • Om diefstal tegen te gaan is er voor bromfietsen een aparte ruimte.

Roken

Op het Johannes Fontanus College geldt een rookbeleid, overeenkomstig de landelijke regelgeving. Deze regelgeving is aangescherpt voor jongeren onder de 18 jaar. Bepalingen uit het rookbeleid zijn:

 1. In klas 1, 2, 3 en 4 mag niet gerookt worden, vanaf klas 5 dienen alle rokende leerlingen een rokerspas te hebben. Zonder deze pas, mag er niet gerookt worden op het terrein van het JFC.
 2. Voor de rokerspas moet betaald worden (€ 10) door de leerling die wil roken. Het JFC zet dit geld in voor de gezonde school. Je kunt de rokerspas in je bezit krijgen na schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).
 3. Je mag alleen op de aangegeven gebieden op het schoolterrein roken. In alle andere gebieden van het schoolterrein is roken ten strengste verboden.

Mobieltjes

Binnen het schoolgebouw kunnen leerlingen gebruik maken van het wifi-netwerk. De docent bepaalt of je je mobieltje of tablet in de les mag gebruiken. In onze school hanteren we een mediaprotocol voor leerlingen en docenten. Het mediaprotocol beschrijft hoe we op een goede manier met elkaar communiceren via sociale media. Je mag geen foto- en filmopnamen zonder toestemming van docent of schoolleiding maken.

Corvee

De leerlingen zijn verplicht mee te werken aan het corvee. De regeling hiervan is in handen van de conciërges.

Consumpties

Je mag alleen consumpties gebruiken in de hal, in de aula en op het schoolplein.

Pauzes

 • De leerlingen verlaten zo spoedig mogelijk de lokalen.
 • Opgaand verkeer is verboden.
 • Verblijf alleen in aula, hal en op het schoolplein.

Bagagekluisjes

 • Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal, bescha­diging van eigendommen van leerlingen.
 • Iedere leerling heeft de beschikking over een kluisje. Inlichtingen hier­over zijn te verkrijgen bij de conciërge.
 • Je bergt zoveel mogelijk je spullen in de kluisjes.

Privacy

Het is verboden om de privacy van medeleerlingen of medewerkers op enige manier te schenden. Aangifte bij de politie kan een van de maatregelen zijn.

Waardevolle spullen in de BO-les

Waardevolle spullen zoals horloges en mobieltjes etc. dienen in de kluis bewaard te worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, op eigen risico, waardevolle spullen in een mandje bij de docent in bewaring te geven.